Politika zasebnosti

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorno podjetje FRANCE, trgovina in storitve d.o.o., Varda 8, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5342066000, davčna številka: 84679301 (v nadaljevanju: FRANCE).

Predmetno besedilo je namenjeno seznanitvi s politiko FRANCE v zvezi z varstvom osebnih podatkov naših strank ter seznanitvi z njihovimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, ki so nam jih zaupali, in nameni njihove uporabe.

FRANCE osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri FRANCE se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve (razen kjer veljavna zakonodaja določa drugače), brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

FRANCE ne odgovarja za morebitno zlorabo ali razkritje osebnih podatkov posameznika, ki je posledica neustreznega ravnanja posameznika.

FRANCE obdeluje osebne podatke pri opravljanju svoje dejavnosti preko spletne strani https://bodyfit.si.

 

KOMU DAJEM SVOJE OSEBNE PODATKE

Upravljavec osebnih podatkov:

FRANCE, trgovina in storitve d.o.o., Varda 8, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5342066000, davčna številka: 84679301

(v nadaljevanju: FRANCE)

Obdelovalci (pogodbeni upravljavci) osebnih podatkov: Pri zagotavljanju storitev FRANCE lahko vaše osebne podatke obdelujejo tudi ponudniki komunikacijskih kanalov (npr. ponudniki poštnih storitev) in računovodskih storitev, pri čemer imamo z vsemi morebitnimi obdelovalci sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi, ki od njih zahtevajo ustrezno stopnjo varnosti osebnih podatkov, kot to zahteva veljavna zakonodaja.

 

ZAKAJ IN KATERE OSEBNE PODATKE UPORABLJAMO TER NA KAKŠNI PODLAGI

a) Izvajanje pogodbenih obveznosti ali ukrepov pred sklenitvijo pogodbe

FRANCE osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb oziroma storitev, ki jih opravlja na njihovi podlagi. V tem okviru obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

Uporaba osebnih podatkov posameznikov, potrebna za namen izvajanja pogodbe, zajema uporabo osebnih podatkov, ki je nujno potrebna za izvajanje storitev spletne trgovine https://bodyfit.si ter nudenje vseh ostalih storitev, ki jih za svoje stranke opravljamo.

Na spletni strani https://bodyfit.si se naše stranke, z namenom olajšanja prejemanja storitev FRANCE, lahko tudi registrirajo in ustvarijo svoj spletni uporabniški račun. V tem primeru FRANCE v zvezi s spodaj navedenimi osebnimi podatki obdeluje tudi njihovo uporabniško ime in geslo.

Za namene zagotavljanja storitev se FRANCE lahko seznani z osebnimi podatki tudi preko povpraševanj, ki jih stranke opravijo preko telefona, e-maila, naročil tretjih oseb ipd., pri čemer FRANCE vedno zbira izključno osebne podatke, ki jih nujno potrebuje za sklenitev pogodbe oziroma zagotovitev naročene storitve.

Za namene zagotavljanja storitve spletne trgovina na spletni strani https://bodyfit.si FRANCE obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek (kjer ustrezno tudi ime podjetja), naslov, telefon in e-mail stranke. Za namene sklenitve pogodbe lahko FRANCE obdeluje tudi druge osebne podatke, ki so nujno potrebni za sklenitev pogodbe (npr. št TRR računa).

b) Izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Uporaba vaših osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti zajema zlasti evidentiranje izdaje računov.

c) Uporaba vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa

NEPOSREDNO TRŽENJE

Osebne podatke posameznikov, pridobljene na podlagi njihovega nakupa na spletni strani https://bodyfit.si uporabljamo tudi za obveščanje o aktualni in posebni, prilagojeni ponudbi, novostih ponudb oz. storitev in drugih novicah FRANCE. Poleg tega, za namene neposrednega trženja uporabljamo tudi osebne podatke, ki so javno dostopni.

Za namene neposrednega trženja uporabljamo izključno elektronske naslove in telefonske številke. Pri izvajanju neposrednega trženja vedno zagotovimo vse informacije, s katerimi mora biti skladno z veljavno zakonodajo posameznik seznanjen.

Za neposredno trženje osebne podatke pridobljene na podlagi vašega nakupa segmentiramo glede na lokacijo nakupa, saj lahko neposredno trženje le na ta način prilagodimo vašemu jeziku.

PREKLIC NEPOSREDNEGA TRŽENJA

Posamezniki se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil FRANCE preko komunikacijskega medija, na katerega so prejeli določeno sporočilo.

Če želi posameznik preklicati izvajanje neposrednega trženja, lahko njegovemu izvajanju kadar koli ugovarja. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu« in izvajanje prenehanja takoj po podaji zahteve po preklicu.

Posameznik lahko izvajanju neposrednega trženja kadar koli ugovarja tudi tako, da ugovor pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov info@france.si ali v pisni obliki na naslov FRANCE d.o.o., Varda 8, 5000 Nova Gorica. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

FRANCE bo v primeru uveljavljanja ugovora nemudoma prenehal obdelovati posameznikove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

 

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

a) Kdo lahko dostopa do vaših osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov, uporabljajo le pri FRANCE zaposlene osebe (ali uslužbenci morebitnih obdelovalcev FRANCE), ki so zavezane spoštovati določila predpisov o varovanju osebnih podatkov in sklenjenih pogodb, na podlagi katerih so zavezani k varovanju zaupnih podatkov in k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov strank.

Osebni podatki strank so poslovna skrivnost. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

b) Izpolnjevanje zakonskih obveznosti

FRANCE osebne podatke posameznikov in vse ostale podatke, obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi posameznika, ščiti pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

FRANCE izjemoma osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga veljavna zakonodaja (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).


HRAMBA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov.

Osebne podatke po izpolnitvi namena obdelav oz. po poteku roka hrambe trajno izbrišemo.

Za namen neposrednega trženja FRANCE osebne podatke posameznikov obdeluje le dokler obstaja zakoniti interes za takšno obdelavo ali do preklica posameznika.

VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OBDELOVANIMI OSEBNIMI PODATKI

V nadaljevanju predstavljamo vse pravice posameznikov, ki jih imajo v zvezi z našo obdelavo z njimi povezanih osebnih podatkov in zagotavljanjem njihove zakonite in transparentne obdelave.

Vse zahteve v zvezi s pravicami posameznikov opisanimi v nadaljevanju lahko posamezniki vložijo pisno po elektronski pošti na naslov info@france.si. Več informacij v zvezi z uveljavljanjem spodaj opisanih pravic je podanih v naslednjem poglavju.

V primeru nejasnosti v zvezi s pravicami, nas lahko na zgoraj navedenih kontaktnih podatkih vedno zaprosite za dodatna pojasnila.

a) Pravica do preklica privolitve

Osebne podatke na podlagi privolitve ne obdelujemo v noben namen. V kolikor bi obdelovali osebne podatke na podlagi privolitve, bi lahko posameznik svoje soglasje kadar koli preklical.

b) Pravica do dostopa

Do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, lahko na podlagi vložene zahteve posameznik kadar koli brezplačno dostopa na enostaven način in v razumnih časovnih presledkih.

S tem v zvezi na podlagi zahteve posamezniku potrdimo, ali v zvezi z njim obdelujemo osebne podatke ali ne, in kadar v zvezi z njim obdelujemo osebne podatke zagotovimo njihov dostop in naslednje informacije:

 • namene obdelave;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; in
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Za dodatne kopije ali v primeru očitno neutemeljenih ali ponavljajočih se zahtev lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov.

c) Pravica do popravka

Na posameznikovo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja popravimo ali dopolnimo netočne oz. neažurne osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z njim.

d) pravica do izbrisa

Osebne podatke

 • ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • ki se obdelujejo na podlagi preklicane privolitve in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • v zvezi z obdelavo katerih ste ugovarjali, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali tiste,
 • ki so bili obdelani nezakonito, ali
 • če tako določa zakon,

na posameznikovo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo.

e) Pravica do omejitve obdelave

Obdelavo osebnih podatkov na posameznikovo zahtevo omejimo, kadar

 • posameznik oporeka njihovi točnosti (v tem primeru bomo obdelavo osebnih podatkov omejili za čas preverjanja točnosti teh podatkov),
 • je njihova obdelava nezakonita a želi posameznik namesto njihovega izbrisa zgolj omejiti njihovo obdelavo,
 • jih ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

V primeru omejitve se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave posameznika o tem vedno obvestimo.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov

Osebne podatke, ki nam jih je posameznik posredoval, na posameznikovo zahtevo posredujemo drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na soglasju ali na pogodbi in kadar je to tehnično izvedljivo.

g) Pravica do ugovora

Če osebne podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja lahko takšni obdelavi posameznik kadar koli ugovarja.

V primeru uveljavljanja ugovora nemudoma prenehamo obdelovati osebne podatke, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za (i) obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali (ii) za uveljavljanja, izvajanje ali obrambo pravni zahtevkov. Navedeno ne velja v primeru ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, kjer v primeru posameznikovega ugovora za namen neposrednega trženja nemudoma prenehamo obdelovati z njim povezane osebne podatke.

h) Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu

Če na posameznikovo zahtevo ne odgovorimo v roku 1 meseca ali če njegovo zahtevo zavrnemo, lahko posameznik vloži pritožbo, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec.

Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti pri upravljavcu v 15 dneh od poteka enomesečnega roka oziroma prejema zavrnilnega odgovora. Zahtevo in pritožbo lahko posameznik poda s pomočjo posebnega obrazca, objavljenega na spletnem naslovu Informacijskega pooblaščenca.


UVELJAVLJANJE PRAVIC V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

FRANCE zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve, pri čemer lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljšamo za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če FRANCE podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Vse zahteve v zvezi s pravicami opisanimi v prejšnjem poglavju lahko posamezniki vložijo s podajo pisne zahteve poslane na naslov: FRANCE d.o.o., Varda 8, 5000 Nova Gorica ali elektronski naslov info@france.si.

FRANCE lahko, kadar ima upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo iz naslova svojih zgoraj navedenih pravic, zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko FRANCE:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

PRIPOROČILA ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI

Priporočamo vam, da za varovanje vaše zasebnosti in osebnih podatkov poskrbite tudi sami.

Vsak posameznik je odgovoren, da poskrbi za:

 • varnost uporabniškega imena in gesel, ki naj ga ustrezno hrani ter razkrije le tistim osebam, ki jim popolnoma zaupa,
 • varnost svojega elektronskega naslova
 • ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika oziroma drugih naprav za dostop do različnih vsebin.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

FRANCE si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi na koncu Politike zasebnosti navedemo tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako FRANCE uporablja osebne podatke, bomo pred uvedbo sprememb uporabnike obvestili na spletni strani oz., kjer imamo zakoniti interes za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

Priporočamo, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako FRANCE varuje njihovo zasebnost.


DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov info@france.si ali nam pišite na naslov: FRANCE d.o.o., Varda 8, 5000 Nova Gorica.

Ta Politika zasebnosti se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.

Nova Gorica, 20.8.2019

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget leo at velit imperdiet varius. In eu ipsum vitae velit congue iaculis vitae at risus. Nullam tortor nunc, bibendum vitae semper a, volutpat eget massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer fringilla, orci sit amet posuere auctor, orci eros pellentesque odio, nec pellentesque erat ligula nec massa. Aenean consequat lorem ut felis ullamcorper posuere gravida tellus faucibus. Maecenas dolor elit, pulvinar eu vehicula eu, consequat et lacus. Duis et purus ipsum. In auctor mattis ipsum id molestie. Donec risus nulla, fringilla a rhoncus vitae, semper a massa. Vivamus ullamcorper, enim sit amet consequat laoreet, tortor tortor dictum urna, ut egestas urna ipsum nec libero. Nulla justo leo, molestie vel tempor nec, egestas at massa. Aenean pulvinar, felis porttitor iaculis pulvinar, odio orci sodales odio, ac pulvinar felis quam sit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget leo at velit imperdiet varius. In eu ipsum vitae velit congue iaculis vitae at risus. Nullam tortor nunc, bibendum vitae semper a, volutpat eget massa.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget leo at velit imperdiet varius. In eu ipsum vitae velit congue iaculis vitae at risus. Nullam tortor nunc, bibendum vitae semper a, volutpat eget massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer fringilla, orci sit amet posuere auctor, orci eros pellentesque odio, nec pellentesque erat ligula nec massa. Aenean consequat lorem ut felis ullamcorper posuere gravida tellus faucibus. Maecenas dolor elit, pulvinar eu vehicula eu, consequat et lacus. Duis et purus ipsum. In auctor mattis ipsum id molestie. Donec risus nulla, fringilla a rhoncus vitae, semper a massa. Vivamus ullamcorper, enim sit amet consequat laoreet, tortor tortor dictum urna, ut egestas urna ipsum nec libero. Nulla justo leo, molestie vel tempor nec, egestas at massa. Aenean pulvinar, felis porttitor iaculis pulvinar, odio orci sodales odio, ac pulvinar felis quam sit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget leo at velit imperdiet varius. In eu ipsum vitae velit congue iaculis vitae at risus. Nullam tortor nunc, bibendum vitae semper a, volutpat eget massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer fringilla, orci sit amet posuere auctor, orci eros pellentesque odio, nec pellentesque erat ligula nec massa. Aenean consequat lorem ut felis ullamcorper posuere gravida tellus faucibus. Maecenas dolor elit, pulvinar eu vehicula eu, consequat et lacus. Duis et purus ipsum. In auctor mattis ipsum id molestie. Donec risus nulla, fringilla a rhoncus vitae, semper a massa. Vivamus ullamcorper, enim sit amet consequat laoreet, tortor tortor dictum urna, ut egestas urna ipsum nec libero. Nulla justo leo, molestie vel tempor nec, egestas at massa. Aenean pulvinar, felis porttitor iaculis pulvinar, odio orci sodales odio, ac pulvinar felis quam sit.